§1
Definicje

 1. Sklep Vestfrost” – strona internetowa www.vestfrosthome.eu administrowana przez Dystrybutora, za pośrednictwem której Klient ma możliwość zakupu Produktów Vestfrost od Operatora.
 2. Dystrybutor” – Vestel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-823 Warszawa, przy ulicy Salsy 2, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, Polska, XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519722, NIP PL 527 27 17 654
 3. Operator” – przedsiębiorca prowadzący sprzedaż Produktów przez stronę www.vestfrostshop.pl.
 4. Partner” – przedsiębiorca świadczący usługi dostępne w ramach Sklepu Vestfrost, obejmujące m.in. usługi finansowania zakupu produktów, usługi ubezpieczeniowe, usługi transportowe, płatności on-line.
 5. Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta
  z funkcjonalności Sklepu Vestfrost, w tym zawiera umowę z Partnerem lub/i Operatorem.
 6. Treści” – wszelkie pochodzące od Dystrybutora, Operatora lub Partnerów informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, loga, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia.
 7. Opinie” – opinie Klientów o Produktach.
 8. Produkt” – rzecz ruchoma oznaczona znakiem produktowym „Vestfrost”, którą Klient może nabyć poprzez Sklep Vestfrost.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Poprzez Sklep Vestfrost Klient może przeglądać i złożyć Zamówienie na Produkty w nim oferowane.
 2. Sklep Vestfrost jest usługą świadczoną przez Dystrybutora, który świadczy usługę zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.
 3. Dystrybutor nie jest stroną umowy sprzedaży Produktów zawieranej pomiędzy Klientem a Operatorem. Dystrybutor odpowiada za działanie strony internetowej i narzędzi Sklepu Vestfrost służących do składania Operatorowi Zamówień. Za proces przyjęcia i realizacji Zamówienia lub zrealizowania dodatkowej usługi odpowiada Operator lub Partner.
 4. Korzystanie z www.vestfrosthome.eu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Klientowi na dostęp do sieci Internet.
 5. Klient nie może zamieszczać w Sklepie Vestfrost treści bezprawnych lub sprzecznych z dobrymi obyczajami.

§3
Zawieranie umów sprzedaży

 1. Postanowienia ogólne
  1. Zamieszczone w ramach Sklepu Vestfrost Treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  2. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie konta w ramach strony www.vestfrostshop.pl. Klient niezarejestrowany może złożyć Zamówienie, ale obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować Warunki korzystania oraz Politykę Prywatności Sklepu Vestfrost.
  3. Wszelkie zamieszczone w serwisie informacje o cenach, kosztach i terminach dostarczenia pochodzą od Operatora i/lub Partnerów.
 2. Procedura składania Zamówień
  1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny w Sklepie Vestfrost. Zamówienie określa m.in. jakie Produkty, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić.
  2. W trakcie składania Zamówienia Klient dokonuje wyboru produktu. W celu realizacji Zamówienia, Klient  zobowiązany jest do dokończenia zamówienia na stronie Operatora. W tym wybrać sposób płatności, dostawy lub oświadczyć, że odbierze Produkt w wybranym punkcie handlowym Operatora oraz zapoznać się i zaakceptować warunki sprzedaży Operatora.
  3. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia przez Klienta, Operator wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia Zamówienia.
  4. Po przekazaniu przez Dystrybutora informacji, o której mowa powyżej, komunikacja pomiędzy Klientem a Operatorem odbywa się bez udziału Dystrybutora, na podstawie postanowień, na które Klient wyraził zgodę w punkcie 2.2 powyżej.
  5. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania Zamówienia i potwierdzony przez Operatora.
 3. Ceny i sposoby płatności
  1. Wszystkie ceny w Sklepie Vestfrost podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Dystrybutor, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia, informuje Klienta o akceptowanych przez danego Operatora sposobach płatności, terminie płatności, o łącznej cenie Produktu oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport i dodatkowe usługi, jak również o dodatkowych kosztach płatności.
  3. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności za Produkt i dostawę w terminie określonym każdorazowo w warunkach sprzedaży Operatora.
 4. Dostawa
  1. Dostawa Produktów odbywa się, zgodnie z warunkami Operatora Sklepu Vestfrost, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Operator poprzez zakładkę, o której mowa w artykule 3, punkt 2, podpunkt 2.2, informuje Klienta o przekazanych mu przez Operatora możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy lub odbioru Produktów.
  3. W ten sam sposób Operator informuje Klienta o koszcie dostawy, o ile ma to zastosowanie, oraz o ograniczeniach dotyczących dostawy Produktów.

§4
Treści i Opinie

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Sklepu Vestfrost, treści oraz rozwiązań informatycznych wykorzystywanych na www.vestfrosthome.eu  są zastrzeżone na rzecz Dystrybutora, podmiotów z grupy kapitałowej Dystrybutora oraz ich partnerów. Wszelkie prawa do Opinii (o ile są one chronione przez prawa wyłączne) należą do ich autorów i to autorzy ponoszą odpowiedzialność za ich treść.
 2. Klient może korzystać ze Sklepu Vestfrost, w tym z Treści, wyłącznie na własne potrzeby w celu zapoznania się z Produktami.
 3. Za Treści umieszczone w Sklepie Vestfrost przez zewnętrznych ekspertów odpowiadają wyłącznie autorzy tych Treści.
 4. Klient upoważnia Operatora oraz Dystrybutora do nieodpłatnego wykorzystania zamieszczonych na Stronie opinii lub jej fragmentów dla celów marketingowych bez podawania nazwiska Autora.

§5
Naruszenia

 1. W przypadku uzyskania przez Dystrybutora zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych, które nie pochodzą od Dystrybutora (w tym Opinii), Dystrybutor podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dystrybutor ma prawo zablokować Klientowi dostęp do Sklepu Vestfrost lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy:
  1. Klient korzysta ze Sklepu Vestfrost w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub narusza postanowienia Warunków korzystania
  2. Klient zamieści treści o charakterze bezprawnym.

§6
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www.vestfrosthome.eu można przesyłać za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie www.vestfrosthome.eu, na adres email: info@vestfrosthome.eu. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres siedziby Vestel Poland.
 2. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych z Operatorem należy kierować na dane kontaktowe danego Operatora, który jest stroną umowy sprzedaży.
 3. Reklamacje, o których mowa w punkcie 1, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Vestel Poland.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od ____________
 2. Dystrybutor jest uprawniony do zmiany Warunków korzystania w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowej wersji Sklepu Vestfrost, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie, a Klienci zostaną o nich poinformowani co najmniej 14 dni przed datą udostępnienia nowej treści Warunków korzystania na stronach Sklepu Vestfrost.
 3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków korzystania decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Dystrybutora oraz Klienta.
 4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Warunkami korzystania jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Niniejsze postanowienie nie narusza praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego ich zamieszkania. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Dystrybutora.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.